پروژه احداث خیابان …

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. پروژه احداث خیابان …
عنوان پروژه: احداث خیابان….
محل اجرا:
سال شروع:
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار:
اعتبار هزینه شده: …………میلیون ریال
محل تامین اعتبار: ………..
مساحت عرصه: ………..مترمربع
مساحت اعیانی: ……….مترمربع
جمعیت بهره بردار: ………نفر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست