آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول

✅آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول

🔸فروش ۱۱ پلاک مسکونی

🔹شهرداری کمشچه به استناد بند یک مصوبه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به فروش ۱۱ پلاک مسکونی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

🔻کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

🔻متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

⬅️مواعد زمانی:
– تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
– مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۲/۱۲/۳
– مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
– زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

فهرست