تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری کمشچه با افزایش ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری کمشچه با افزایش ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد.

💢 به گزارش روابط عمومی شهرداری کمشچه، در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور، تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری کمشچه با افزایش ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ که طی مصوبه شماره ۴۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر تصویب و به تایید هیات محترم تطبیق مصوبات شوراهای شهرستان برخوار رسیده است، اعلان عمومی می گردد و از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد.

فهرست