واحد ذیحسابی – انفورماتیک

null

رضا عرب

مسئول واحد ذیحسابی-انفورماتیک

معرفی واحد انفورماتیک :

تحول در تأمین مدیریت منابع انسانی، ارتقای سطح دانش و تحصیلات کارکنان فعلی و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص، توسعه و بهبود امکانات رفاهی کارکنان، کاهش هزینه ها و بهینه سازی استفاده از منابع مالی و بودجه شهرداری و نظارت و حسابرسی مستمر، قانونمندنمودن هرچه بیشتر درآمدهای شهرداری، حرکت در جهت تعریف منابع درآمدی پایدار و جدید، بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی، اصلاح و بهبود روشهای توافقات آزادسازی و مدیریت املاک و مکانیزه نمودن آنها، برنامه ریزی اساسی جهت سیستم حمل و نقل و ترابری اداری با رویکرد کاهش ناوگان اختصاصی، فعال نمودن مقوله سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و برون سپاری امور اجرائی، مشارکت و برنامه ریزی همه جانبه در خصوص مکانیزه نمودن سامانه های مرتبط شهرداری در جهت تحقق شهرداری الکترونیک را انجام داده است.

شرح وظایف:

 • اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • جمع آوری ، بررسی و تدوین نیازهای حوزه های مختلف شهرداری در ارتباط با سخت افزار ونرم افزار .
 • توزیع امکانات،مدیرت و نظارت بر استفاده بهینه ازتجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری.
 • برنامه ریزی برای پشتیبانی و نگهداری تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری.
 • بررسی نیازهای آموزشی در ارتباط با رایانه و ارائه پیشنهاد برای برگزاری دوره های آموزشی.
 • تهیه و مدیریت نرم افزارهای مورد نیاز واحد های شهرداری جهت بهبود روش های اجرایی و کاربردی
 • راهبری نرم افزارهای شهرداری الکترونیک درمنطقه
 • پیگیری و نظارت برامورشبکه و ارتباطات درون و برون سازمانی
 • نظارت برنگهداری اتاق سرور
 • همکاری با شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری جهت تضمین سخت افزار و نرم افزار
 • مدیریت کاربران سیستم های شهرداری و ارائه آموزش های لازم به پرسنل مربوطه جهت جمع آوری و کنترل اطلاعات برای استفاده از برنامه ها و سیستم های کامپیوتری
 • انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد

شرح وظایف واحد ذیحسابی:

 • نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ( ماده ۳۱)
 • نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور ( ماده ۳۱)
 • نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار ( ماده ۲۱ )
 • تأمین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوط ( مواد ۱۸و ۵۰ و ۵۲ و ۵۳)
 • شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی ( مواد ۳۱ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵)
 • اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت( ماده ۳۱)
 • پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات براساس دستورالعملهای مربوط و مراقبت در واریز بموقع آن ( مواد ۲۸-۲۹-۵۳-۵۹-۶۰-۶۱)
 • درخواست وجه از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها و سایر پرداختیهای دستگاه اجرایی براساس دستورالعملهای مربوط ( مواد ۲۲ و ۷۵)
 • تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات و کالاهای وارداتی
 • پیگیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آنها با رعایت مقررات مربوط (ماده ۶۲)
 • درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه ، به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل براساس آئین نامه ماده ۵۴ قانون محاسبات عمومی
 • نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آئین نامه های مربوط
 • درخواست افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز دستگاه اجرائی از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد (ماده ۷۶)
 • انجام سایر وظایف و امور محوله بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل مربوط
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست